Vedtægter

Vedtægter som PDF-fil

VEDTÆGTER FOR
GRUNDEJERFORENINGEN TYREGÅRDEN
§ 1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i anliggender, der knytter sig til grundejerforholdet.
§ 2
Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 3
Som medlem kan optages enhver grundejer på Tyregården og Vinterslevvej. Endvidere kan også grundejerens
ægtefælle eller samlever optages. Dog kun l stemme pr. ejendom.
Generalforsamlingen kan bestemme, at også andre end de nævnte kan optages.
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales ved påkrav.
Medlemmerne kan ikke forpligtes økonomisk ud over det fastsatte årskontingent. Restance med kontingentbetaling
medfører tab af stemmeret og kan medføre eksklusion.
Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig varsel.
Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
§ 4
Foreningens midler indsættes på bankbog, sparekassekonto eller girokonto på hvilken, der kan hæves af formanden og
kassereren i forening.
§ 5
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle grundejerforeningens anliggender.
Generalforsamlingen ledes af en ved simpel majoritet af forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling
afholdes inden udgangen af februar måned efter udløbet af det pågældende regnskabsår. Indkaldelse sker ved skriftlig
bekendtgørelse med 4 ugers varsel til medlemmerne på ejendommens adresse med angivelse af dagsordenen.
F.eks. ved bekendtgørelse i en af de lokale aviser, der normalt modtages af alle husstande.
På den ordinære generalforsamling skal forelægges og foretages følgende:
l. Årsberetning
2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fastsættelse af medlemmernes afgifter for de følgende år
5. Valg af bestyrelse og eventuelt suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelse i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. De således indkomne forslag evt. i forenklet form, bekendtgøres ligeledes skriftligt for
medlemmerne senest l uge før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på foranledning af bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/3 af
medlemmerne med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.
Indkaldelsen foretages af bestyrelsen og skal, hvor den sker på begæring af medlemmer, foretages snarest mu1igt efter,
at begæringen er modtaget af et af bestyrelsens medlemmer.
Over hver generalforsamling skal der på selve denne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamlingsbeslutning træffes med simpel stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 majoritet af de mødende, og at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret
på generalforsamlingen. Er begge disse betingelser ikke opfyldt, men der dog har været flertal af de mødende for
vedtægtsændringen, indkaldes til ny generalforsamling tidligst 4 uger og senest 8 uger efter, hvor beslutning kan
træffes med simpel stemmeflerhed og uanset de mødendes antal.
Til beslutning om foreningens ophævelse kræves 3/4 majoritet af de mødende, og at 3/4 af foreningens medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen. Er begge disse betingelser ikke opfyldt, men der dog har været flertal af de
mødende for ophævelsen, indkaldes til ny generalforsamling tidligst 4 og senest 8 uger efter, hvor beslutning kan
træffes med simpel stemmeflerhed og uanset de mødendes antal.
Hvis foreningen ophæves, fordeles kassebeholdningen mellem medlemmerne.
Generalforsamlingsafstemninger foregår mundtligt, dog skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det. Hvert medlem
har en stemme, idet der dog kun kan afgives en stemme pr. ejendom. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.
§ 6
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, hvoraf 2, henholdsvis 3
medlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan ikke disponere over større midler, end der til enhver tid er indestående på foreningens konto.
Bestyrelsen leder den daglige forretningsorden og fører på foreningens vegne alle forhandlinger med private og
offentlige myndigheder.
Bestyrelsen skal holde medlemmerne orienteret i videst mulige omfang.
Således godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 8. april 2003:
Leif Sønderskov Jørgensen – Hans Ole Steensig
Glenn Rødbro – Erik Laursen
Ole Ingo Mikkelsen